ติดตามโครงการอาหารร.ร.บ้านม่วงโตน/ติดตามการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา48

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน   มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดี สามารถเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนางสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านม่วงโตน ให้การต้อนรับ

และในโอกาสกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ ,กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ในห้องเรียน,การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 48 ให้การต้อนรับ