เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 60

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมและจัดทำข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำมาประกอบให้ตรงกับ EB1-11 ในการรับการประเมิน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่จะมาถึง