ประเมินสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561  เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีนายสรพงษ์  กล่อมจิตต์ ประธานกรรมการ และคณะ ดำเนินการประเมินจากเอกสารและการจัดนิทรรศการของสพป.ลำพูน เขต 2 , โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)และโรงเรียนบ้านแม่เทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2