ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารกลางวันตามความต้องการของนักเรียน จากการสำรวจความต้องการของนักเรียนและได้ใช้โปรแกรม school lunch  เพื่อประเมินคุณภาพอาหารและคุณค่าสารอาหารที่นักเรียนได้รับ  โดยใช้วัตถุดิบในโรงเรียนจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับม.3 ได้รับประทานอาหารจนอิ่มกันทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล ถึง ป.3 เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้และการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยมีนายจำรัส มูลรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลาสะวายให้การต้อนรับ