การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางไกลระบบออนไลน์(ปฐมวัย)

ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางไกลระบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดและมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2