โครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองมีความรู้และสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยในเสวียนรอบต้นไม้ เป็นการลดปริมาณเศษใบไม้ในบริเวณโรงเรียนและชุมนุม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหมู่บ้านล้อง โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการอบรม