การอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน