ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม  ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล