คัดเลือกครูอาวุโส เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกครูอาวโส เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2