พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ และมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนป.1 และ ป1.-ป.6 อ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่มีวันเกิดเดือนพฤษภาคม  และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและร่วมกันนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2