เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนางชลลดา  สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางกรรณิการ์  โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสพฐ. โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561