สร้างความเข้าใจแนวทางการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)