อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง และการจัดการเรียนรู้แบบยึดโครงงานเป็นฐานร.ร.บ้านแม่ลาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง และการจัดการเรียนรู้แบบยึดโครงงานเป็นฐานของโรงเรียนบ้านแม่ลาน เพื่อให้ครูสามารถจัดทำหลักสูตรบูรณาการที่นำหลักของการพอเพียงมาผสมผสานในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลาน และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะและให้กำลังใจครูที่ได้เสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีดร.ดิษยุทธ์ บัวจูม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ลาน ให้การต้อนรับ