ประชุมก.ต.ป.น.ครั้งที่1/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและร่วมกันพิจารณาแผนการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และห้องเรียนคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2