พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2

ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนี้ทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ ดำเนินการทดสอบความรู้และทักษะผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ของสพฐ.