ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการกำหนดค่าเป้าหมายของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,ร่วมกันพิจารณาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานและการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2