การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง)สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2