ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 2/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำผลมาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2