การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นพื้นฐาน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานสู่คุณภาพระดับห้องเรียน/นักเรียน โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันบริหารการขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561