พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 61 ราย จำแนกเป็น เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 19 ราย ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  11 ราย ชั้นตราทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย  13 ราย ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก 3 ราย ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฏไทย 9 ราย ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 1 รายและชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือกไทย 5 ราย โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2