พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการติดตั้ง การใช้งาน ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต PFSense และระบบประชุมทางไกลวิดิโอคอนเฟอร์เรนส์ผ่าน Google Hangout และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถดูแล แก้ไขปัญหา ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดูแลระบบการประชุมทางไกลวิดิโอคอนเฟอร์เรนส์ ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า) สพป.ลำพูน เขต 2