หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบVDO Confernce การสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 และตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2