เยี่ยมสนามสอบ NT

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (์NT) ขั้นป.3 ปีการศึกษา 2560 ทุกสนามสอบในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านดง เพื่อติดตามการดำเนินงาน 4 ด้าน และการให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์หมอกควัน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การใช้อินเตอร์เน็ต การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561