เยี่ยมร.ร.ในสังกัด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา2561 การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ร.ร.ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) และการจัดสร้างอาคารเรียนสปช.103/26 โดยมีน.ส.กาญจนา ปาลี ผอ.ร.ร.บ้านต้นผึ้งให้การต้อนรับ 2.โรงเรียนบ้านท่าหลุก เพื่อติดตามการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายวีรยุทธ์  จิตรปราณี ผอ.ร.ร.บ้านท่าหลุกให้การต้อนรับ และ 3.โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา2561  การเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3 การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานอำเภอเคลื่อนที่ของอ.บ้านโฮ่ง โดยมีนายพิเชษฐ์  บุญสุ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยแพ่งให้การต้อนรับ