เตรียมความพร้อมการจัดการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคลเก่า สพป.ลำพูน เขต 2