ติดตามการดำเนินการสอบอ่านของนักเรียนชั้นป. 1 และการบริหารจัดการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 2 ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านห้วยกานและโรงเรียนบ้านห้วยห้า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  เพื่อติดตามการดำเนินการสอบอ่านของนักเรียนชั้นป. 1 การบริหารจัดการโรงเรียน 4 ด้าน  การรับนักเรียน  การศึกษาต่อของนักเรียนขั้น ป.6 และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

พร้อมกันนี้รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ได้ เยี่ยมติดตาม การดำเนินการสอบอ่านของนักเรียนชั้นป. 1 ให้ครบทุกเครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 7 เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย