สรุปความเสี่ยงจากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปความเสี่ยงจากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบปอ. 1 ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 82 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2560  ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน เครือข่ายสถานศึกษา ละ 2 ท่าน ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อหาแนวทางในการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีถัดไป เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายธนินท์  นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย เป็นหัวหน้าคณะทำงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561