ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นป.1

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย