ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสพป.ลำพูน เขต 2

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ผู้ออมทรัพย์และพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เหรัญญิกคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและคณะทำงานเพื่อบริหารการออมทรัพย์และการให้บริการกู้ยืมเงิน รวม 6 คน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2