เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และโรงเรียนบ้านบวก

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเตอร์เน็ต การบริหารจัดการช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ และการบริหารจัดการงาน 4 ด้านของโรงเรียน โดยมีน.ส.เสรี  ยาอุตม์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซและคณะ ให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบวก เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเตรียมความพร้อมในการสอบNT การจัดการเรียนการสอน DLTV และการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ได้รับทราบปัญหาการขาดครูNative speaker และการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป โดยมีนายสุบิน  ตาสุยะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561