การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based-Learning)” ด้วยระบบออนไลน์

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based-Learning)” ด้วยระบบออนไลน์  google meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based-Learning)รวมทั้งสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการวางแผนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษในอนาคต เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564