เยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร้อมการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง การบริหารงาน 4 ด้าน การใช้อินเตอร์เน็ต การอ่านออกเขียนได้ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  โดยมีนางสาวเสาวณี กันทาดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องธาร และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561