conference การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมประชุมทางไกล วิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2