เยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่และโรงเรียนบ้านป่าคา อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการสอบ NT การสอบอ่าน และการสอบข้อสอบกลาง พร้อมกันนี้ได้ติดตามการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงานบุคคล พร้อมได้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561