ปรับปรุงภูมิทัศน์สพป.ลำพูน เข ต2

<<< สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่ และให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ  โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรง ของโรงเรียนในอ.บ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561