พุธเช้า+ประชุมทีมบริหาร 14ก.พ.60

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2