พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณารายการครุภัณฑ์ จำนวน 1,562,700 บาท และพิจารณาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซม จำนวน 11,642,700 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2