ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เวียงหนองล่องและเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.6 และม.3 จากเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร จำนวน 21 คน  เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง จำนวน 23 คน และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้ารับการอบรม เพื่อมอบนโยบายในการร่วมกันจัดการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน