ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.6 และม.3 จากเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี จำนวน 45 คนและเครือสถานศึกษาศรีเวียงชัย 28 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน