งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 (เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย,เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก , มอบหมายให้นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย และมอบหมายให้นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย เป็นประธานในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ของเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มขัยยะวงศาอุปถัมภ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่6)