คารวะนายอำเภอบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าคารวะนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้หารือข้อราชการ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด