ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,000,000 บาท และพิจารณาแผนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน จำนวน 3,000,000 บาท ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2