การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านม่วงสามปี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านม่วงสามปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนหันมาสนใจการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงสามปี อ.ลี้ จ.ลำพูน