การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอ.ทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 191 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน