เยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติที่สทศ.ได้กำหนด และได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้นป.6และม.3 ที่เข้ารับการสอบในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561