ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ด้วยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 และมีข้อมูลการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 149 คน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆและมีพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่