การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน 82 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยได้ อย่างมีคุณภาพรวมทั้งสามารถผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน