อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรา วงศ์คำตัน รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง และเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย รวมทั้งสิ้น 62 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2