เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อระหว่างวันที่ 20-23  กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม นายชาลี  ตังเยาว์  และนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 จำนวน 14 ราย จาก 7 เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและการดำรงชีพ