ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความประทับใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งและนักการภารโรงจากโรงเรียนในสังกัด 4 อำเภอ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561